Gréckokatolícka cirkev
farnosť Levoča

Nech si svet kričí koľko chce, nech kritizuje a šomre na dobro. Vy si to bez znepokojenia vypočujte a v dobrom verne a statočne vytrvajte.
Sv. František Saleský


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org

Kto je Satan skutočne?

Príspevok známeho exorcistu pátra G.Amortha

Kto je diabol? Aké je jeho pravé meno? Aký mocný je diabol? Akým spôsobom sa prejavuje jeho ničivé dielo v živote človeka?
Na takéto a podobné otázky odpovedal páter Gabriele Amorth, najznámejší taliansky exorcista v interview cez video, ktoré sa prenášalo 24. novembra večer počas „Medzinárodného filmového festivalu v Umbrii“ krátko pred premietaním filmu „Obrad exorcizmu“ od Mikaela Hafströma, filmu, ktorého témou sú praktiky exorcizmu.
„Diabol,“ ako vysvetlil páter Amorth, „je v prvom rade čistý duch, ktorého Boh stvoril ako anjela. Presne ako ľudia aj anjeli boli vystavení skúške poslušnosti, ktorej sa Satan, najžiarivejší zo všetkých nebeských duchov, vzoprel.“
„Satan je teda prvým diablom biblickej histórie a okrem toho najmocnejší zo všetkých. Analogicky k raju, kde sú rôzne kategórie svätých a anjelov, existuje aj v pekle hierarchia. No zatiaľ čo v Božom kráľovstve vládne láska, v ríši Satana vládne nenávisť. Démoni sa navzájom nenávidia a ich hierarchia sa zakladá na strachu a hrôze,“ povedal páter Amorth a ďalej rozprával:
„Istého dňa som sa usiloval oslobodiť osobu posadnutú démonom, ktorý ani nepatril k tým najsilnejším. Prečo nezmizneš?, opýtal som sa ho. „Keď odídem, Satan ma potrestá, znela jeho odpoveď. Zmyslom a účelom existencie démonov je, zvádzať ľudí na hriech a privádzať ich do pekla,“ vysvetľuje páter Amorth.
Čo je to teda, čo človeka poháňa k tak hroznému dielu sebazničenia a zatratenia? Podľa pátra Amortha človek je vždy poháňaný zvedavosťou, sklonom, ktorý podľa situácie môže byť pozitívny ako aj negatívny.

Uverejnené: 31.07.2012


"Už vás nenazývam sluhami... Nazval som vás priateľmi" (Jn 15, 15)

Pamätáš si ešte, ako sa rpzvíjal tvoj vzťah s najlepším priateľom? Mať niekoho za najlepšieho priateľa znamená tráviť s ním veľa času, dôverovať mu a zverovať sa mu so svojimi najtajnejšími myšlienkami, so svojimi obavami a svojimi túžbami. Je to vzťah budovaný na dôvere, čestnosti a spoľahlivosti. Mnohé veci o tebe vie len tvoj priateľ.
V dnešnom evanjeliu nazýva Ježiš učeníkov svojimi priateľmi - a aj teba chce nazvať rovnako! Nezabudni, že svoj život položil za to, aby si s ním mohol byť neustále spojený. Obetoval všetko, aby si pri ňom a v ňom dosiahol pokoj a našiel odpočinok, povzbudenie a inšpiráciu - všetko to, čo nachádzaš aj spolu so svojím najlepším priateľom na zemi. Áno, Ježiš Kristus, od večnosti Boží Syn, Pán sveta ťa nazýva svojím priateľom! Nie je to úžasné?
Otrok má veľmi málo práv a takmer nijakú dôstojnosť. Nemá ani kúsok slobody a neúnavne pracuje, len aby uspokojil svojho pána. Priateľ však slúži z lásky. Veľkoryso dáva, pretože má svojho priateľa vo veľkej úcte. Takto nás vníma aj Ježiš. A volá nás k sebe, aby sme mali podiel na úcte, láske a dôvere, ktoré mu prejavujú nebo i zem. Nikdy sa nás nepokúša šikanovať alebo vystrašiť, len aby sme ho nasledovali. Skôr nám pomáha pochopiť, ako môžeme svoj život naplniť tým, že mu dovolíme, aby v ňom uskutočnil svoj plán. Slovom, miluje nás pre to, kým sme.
Zamysli sa dnes niekoľko minút nad tým, kým je Ježiš pre teba. Potom uvažuj nad tým, kým si pre Ježiša ty. Teší ťa, keď ho môžeš nazvať svojím priateľom? A tešíš sa, keď počuješ, že hovorí to isté aj on o tebe? Dovoľ mu, aby sa ti dnes pozrel priamo do očí a neboj sa tento pohľad opätovať. Patríte predsa k sebe!Pane Ježišu, milujem ťa. Odovzdávam ti svoj život, no nie ako otrok svojmu pánovi, ale ako niekto, kto otvára svoje srdce priateľovi. Pomôž mi vidieť sa tvojimi očami.

Uverejnené: 31.07.2012


Milovaný Milovanému

Ježišu, si mojím ženíchom... Tak hlboko blízky ako nikto z ľudí... Poznáš ma ako nik z milujúcich okolo... Tvoja láska je tak nežná a intímna, akú nedokáže dať svojej neveste žiaden ženích na svete... Nikto ťa, môj milovaný nenahradí v tvojej láske ku mne... Nik nemá väčšiu lásku, ako ty... obrovskejšiu než vesmír, hlbšiu než oceán, nežnejšiu než matka túliaca svoje dieťa k svojim prsiam, bláznivejšiu než láska zamilovaného, ktorý kvôli milovanej urobí všetko možné aj nemožné, len aby si ju získal, prejde cez najväčšie nebezpečenstvá, riskuje vlastný život, aby obohatil život tej, bez ktorej si nevie predstaviť svoj život...

Všetko toto, si Ty, môj Milovaný, všetko toto si do nás vložil ty. Ak by si nám to nevtlačil do duše, nedokázali by sme nič z toho... Preto to všetko musíš mať v prehojnejšej miere v sebe ty sám.

Uverejnené: 31.07.2012


Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ohľadom rozhodnutia Svätého Otca
o odvolaní J. Ex. Mons. Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa

V týchto dňoch sme svedkami, že časť Božieho ľudu na Slovensku prijala rozhodnutie Svätého Otca ohľadom Mons. Bezáka na základe skreslených a čiastkových informácií, publikovaných niektorými oznamovacími prostriedkami.

Z lásky k pravde, pokiaľ ide o žiadosti o vysvetlenie dôvodov, ktoré boli základom rozhodnutia Svätého Otca ohľadom J. Ex. Mons. Róberta Bezáka, upresňujeme nasledovné.

Svätá Stolica pri príležitosti Apoštolskej vizitácie v niektorej diecéze v záujme ochrániť osoby, zainteresované vo vyšetrovaní a kvôli rešpektovaniu pastiera diecézy, zvyčajne nezverejňuje obsah, ktorý bol dôvodom konečného rozhodnutia Svätého Otca. Princíp práva na dôvernosť získaných informácií treba stále dodržiavať. To však neznamená, že tieto dôvody nie sú známe zainteresovaným osobám.

Vo svetle toho, čo deklarovala Svätá Stolica prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry, považujeme skúmanie v Trnavskej arcidiecéze za vykonané so všetkou vážnosťou, korektnosťou a so zmyslom pre zodpovednosť, výlučne pre dobro Cirkvi. Preto Konferencia biskupov Slovenska prijíma rozhodnutie Svätého Otca s hlbokým rešpektom a synovskou poslušnosťou.

My, biskupi Katolíckej cirkvi na Slovensku, Cirkvi zraňovanej, ale stále vernej Svätému Otcovi a učeniu Cirkvi aj v ťažkých momentoch našich dejín, obraciame sa s naliehavou výzvou na všetkých, aby s rešpektom a s dôverou prijali rozhodnutie Svätého Otca.

Pozývame všetkých k modlitbe, aby sa biskupi, kňazi a všetci veriaci, s Božou pomocou a na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska a sv. Cyrila a Metoda, usilovali s vážnosťou a s duchom viery pracovať pre dobro jednotlivých diecéz, ktoré tvoria Cirkev na Slovensku.

Bratislava, 10. júla 2012
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120710034

Uverejnené: 11.07.2012


Vyhlásenie Apoštolskej nunciatúry na Slovensku v mene Svätej stolice

Vyhlásenie Apoštolskej nunciatúry na Slovensku v mene Svätej stolice a z jej poverenia na vysvetlenie šíriacich sa mylných informácií ohľadne postupu, ktorý viedol k rozhodnutiu Svätého Otca vo veci trnavského arcibiskupa, J. Ex. Mons. Róberta Bezáka.

Na základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v trnavskej arcidiecéze, Štátny sekretariát Jeho Svätosti poveril Kongregáciu pre klérus pripraviť apoštolskú vizitáciu v tejto partikulárnej Cirkvi s cieľom, aby preskúmala pravdivosť sťažností týkajúcich sa biskupa arcidiecézy J. Ex. Mons. Róberta Bezáka.

Apoštolská vizitácia sa uskutočnila v dňoch od 22. januára do 1. februára 2012 a za apoštolského vizitátora bol menovaný litoměřický biskup z Českej republiky, J. Ex. Mons. Ján Baxant. Výsledky preverovania boli následne apoštolským vizitátorom zaslané na Kongregáciu pre klérus, ktorá sa im v spolupráci so Štátnym sekretariátom a Kongregáciou pre biskupov primerane venovala a pozorne ich preskúmala.

Kongregácia pre biskupov následne oboznámila J. Ex. Mons. Róberta Bezáka s najdôležitejšími bodmi ohľadom jeho osoby a jeho pastoračnej aktivity a požiadala ho, aby ich zvážil a vyjadril k nim svoje stanovisko. Mons. Bezák odpovedal na túto požiadavku listom adresovaným Kongregácii pre biskupov.

Finálne výsledky preverovania spolu so stanoviskom Štátneho sekretariátu a Kongregácie pre klérus boli následne predostreté Svätému Otcovi, aby uskutočnil konečné rozhodnutie. Svätý Otec po pozornom zvážení a modlitbe sa rozhodol požiadať J. Ex. Mons. Róberta Bezáka, aby sa zriekol pastoračného riadenia trnavskej arcidiecézy. Pred zverejnením rozhodnutia Svätého Otca prefekt Kongregácie pre biskupov na žiadosť Mons. Bezáka mu poskytol možnosť osobného stretnutia s ním. Stretnutie sa však neuskutočnilo. Keď Mons. Bezák odmietol podať demisiu, Svätý Otec ho odvolal z pastoračného riadenia arcidiecézy a toto rozhodnutie bolo zverejnené 2. júla 2012.

Pápežské rozhodnutia týkajúce sa menovania alebo odstúpenia z úradu biskupov jednotlivých biskupských sídiel sú Svätou stolicou zverejňované v deň, ktorý bol so zainteresovanou osobou dohodnutý, alebo jej bol stanovený. Svätá stolica preto vyjadruje hlbokú ľútosť nad skutočnosťou, že Mons. Bezák urýchlil zverejnenie tejto správy a tým porušil pápežské tajomstvo.

Apoštolská nunciatúra aj v mene Svätej stolice pozýva veriacich na Slovensku, aby ochotne a v duchu viery prijali rozhodnutie Svätého Otca. Svätý Otec vyjadruje všetkým biskupom, kňazom, diakonom, rehoľníkom a veriacim laikom Slovenska svoju otcovskú blízkosť, aby sa v tejto Svätým Otcom milovanej krajine ešte viac upevnila jednota Cirkvi.

V Bratislave, dňa 9. júla 2012
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120709040

Uverejnené: 11.07.2012Dnes je Nedeľa 25.septembra 2022.
Dnes oslavuje meniny Vladislav
Zajtra oslavuje meniny Edita

Najbližšia liturgia Levoča:
Nedeľa 25.09 o 10:00 hod

Najbližšia liturgia Sp.Podhradie:
Nedeľa 25.09 o 8:00 hod

Najbližšia aktivita:

Najbližšia akcia:

Partnerske stránky: www.fartore.sk, Farnosť Malcov